اخبار سه خبرکوتاه تجاری واقتصادی ازعراق /الجزایروساحل عاج