اخبار سمینار آموزشی اصول بانکداری، مبادلات ارزی، اعتبار اسنادی در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد