اخبار برگزاری همایش آشنایی با سامانه‌ی نظارت و شکایات صدور مجوزهای کسب‌وکار (دادور) درقزوین