اخبار رونمایی سامانه «دادور» برای فعالان بخش خصوصی در قزوین