اخبار رئیس اتاق قزوین،مشاور اقتصادی استاندار قزوین شد