اخبار سمینار آموزشی معرفی و شناسایی بازارهای هدف محصولات صادراتی در اتاق بازرگانی قزوین تشکیل شد