اخبار بيستمين كانون زنان بازرگان كشوردراستان قزوین شكل گرفت