اخبار برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با قوانین جدید مالیاتی دراتاق قزوین