اخبار برگزاری اولین نمایشگاه خدمات ومحصولات ایران درگرجستان