اخبار برنامه های یکساله و پنج ساله اتاق بازرگانی قزوین درحوزه کشاورزی