اخبار برگزاری جلسه آشنایی باصادرات به کشورازبکستان