اخبار تولیدکنندگان در تامین ارز دولتی مشکلات جدی دارند