اخبار رئیس اتاق بازرگانی قزوین: قزوین از قانون محدوده ۱۲۰ کیلومتری مستثنی شود