اخبار برای رونق اقتصاد نیازمند ارتباط با بازارهای بین المللی هستیم و باید حضور موثر داشته باشیم