اخبار آخرین رویدادهای تجاری ونمایشگاهی در عراق ، سوریه، قطرو ساحل عاج