اخبار فراخوان ثبت نام عضویت درمجمع عمومی انجمن هولدینگ های ایران