اخبار نشست خانم الن،بازرگان چینی بااعضای کانون زنان بازرگان استان قزوین