اخبار کسب رتبه نخست شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در کشور