اخبار تعویق زمان برگزاری کارگاه آموزشی ((چگونه با اکراین تجارت کنیم؟))