اخبار قزوین در ۵ مرکز تجاری خارج از کشور فعال می شود