اخبار همیاری موسسه نیکوکاری اسرا با مردم مصیبت دیده مناطق زلزله زده کشور