اخبار برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری و بین المللی در اتاق بازرگانی قزوین