اخبار سفر هیات 40 نفره روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به اتریش