اخبار کمیته تجارت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تشکیل شد