اخبار برپایی نمایشگاه صنایع غذایی باکشورهای اسلامی