اخبار چین و ایران در احیای جاده ابریشم نقش سازنده ایفا خواهند کرد