اخبار چهارمین نشست رو در روی فناوری محور بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی تهران آذر ماه 96