اخبار متقاضیان برای دریافت مطالبات خود ازدستگاه های دولتی و اوراق تسویه خزانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کنند