اخبار نشست مشترک با مدیر مالی بندر آکتائو و مشاور شرکت راه آهن قزاقستان دراتاق قزوین