اخبار استقبال از محصولات کشاورزی استان قزوین در همایش اقتصادی بین الملی ترکیه