اخبار تشکیل پاویون اختصاصی ایران درنمایشگاه موادغذایی –مسکو