ساختار و مصوبات شورا

3107
0

* نمودار سازمانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

 

مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین:

مصوبات  جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 92/10/21)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 92/12/17)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/02/06)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/02/27)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/03/31)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/05/04)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/06/01)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/07/05)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/08/03)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/08/18)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/09/08)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/10/07)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/10/20)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/02/05)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/03)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/10)
  
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/17)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/06/14)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/07/11)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/08/16)