اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

حسین ساروخانی


عضو هیئت نمایندگان
دوره 5
گروه فعالیت:

بازرگانی

گرایش کاری:

بازرگانی

حوزه فعالیت شرکت:

رئیس کانون کارآفرینی استان قزوین


مدرک تحصیلی:

لیسانس مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی و تجاری

بازرس سازمان ملی کارآفرینی کشور
عضو شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور و رئیس کانون کارآفرینی استان قزوین
عضو هیأت نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق بازرگانی ایران
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و اصل 44 اتاق بازرگانی ایران
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشاور مهندسی نور آتیه ساز البرز
کارگزار انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدیرعامل کارگزاری فن بازار منطقه ای استان قزوین