اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

رامین رحیم زاده


دبیر اجرایی
دوره 5
گروه فعالیت:

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:


مدرک تحصیلی:

سوابق اجرایی و تجاری