اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

شرکت نمایشگاهی پاتیرا

شرکت نمایشگاهی پاتیرا

با پیشتازی اتاق بازرگانی قزوین ومشارکت وهمراهی دیگر نهادهای موثر بخش خصوصی استان قزوین ،شرکت نمایشگاه های بین المللی پاتیرا وظیفه حضور درمهمترین نمایشگاه های داخلی و خارجی را عهده داراست.