اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون های اتاق بازرگانی قزوین

کمیسیون های اتاق بازرگانی قزوین

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

جزئیات بیشتر

کمیسیون تجارت و گمرک

کمیسیون تجارت و گمرک

جزئیات بیشتر

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

جزئیات بیشتر

کمیسیون صنعت و معدن

کمیسیون صنعت و معدن

جزئیات بیشتر

کمیسیون انرژی و مشتقات نفتی

کمیسیون انرژی و مشتقات نفتی

جزئیات بیشتر

کمیته گردشگری

کمیته گردشگری

جزئیات بیشتر

کمیسیون حقوقی و اقتصادی

کمیسیون حقوقی و اقتصادی

جزئیات بیشتر