اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

دپارتمان های اتاق بازرگانی قزوین

دپارتمان های اتاق بازرگانی قزوین

دپارتمان کشاورزی، صنایع تبدیلی و آب

دپارتمان کشاورزی، صنایع تبدیلی و آب

جزئیات بیشتر

دپارتمان گمرک وتجارت

دپارتمان گمرک وتجارت

جزئیات بیشتر

کمیسیون کارآفرینی؛ کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

کمیسیون کارآفرینی؛ کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

جزئیات بیشتر

کمیسیون صنعت و معدن

کمیسیون صنعت و معدن

جزئیات بیشتر

کمیسیون پشتیببانی و توسعه خدمات اداری و مالی

کمیسیون پشتیببانی و توسعه خدمات اداری و مالی

جزئیات بیشتر

کمیسیون گردشگری،میراث فرهنگی و صنایع دستی

کمیسیون گردشگری،میراث فرهنگی و صنایع دستی

جزئیات بیشتر

کمیسیون تجارت، اقتصاد و تامین مالی

کمیسیون تجارت، اقتصاد و تامین مالی

جزئیات بیشتر

کمیته عمران و ساختمان شورای گفت وگو

کمیته عمران و ساختمان شورای گفت وگو

جزئیات بیشتر

کمیته صنایع شورای گفت وگو

کمیته صنایع شورای گفت وگو

جزئیات بیشتر

دپارتمان معادن شورای گفت وگو

دپارتمان معادن شورای گفت وگو

جزئیات بیشتر

کمیته گردشگری شورای گفت وگو

کمیته گردشگری شورای گفت وگو

جزئیات بیشتر

کمیته محیط زیست شورای گفت وگو

کمیته محیط زیست شورای گفت وگو

جزئیات بیشتر