اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

ارکان اتاق بازرگانی قزوین

هیئت نمایندگان

مجید آهنگریان

نایب رئیس

نیما بصیری طهرانی

نایب رئیس دوم

علیرضا پازوکی

خزانه دار

امیرعادل طاهرخانی

عضو هیئت نمایندگان

احسان بابایی

عضو هیئت نمایندگان

امیر منصف

عضو هیئت نمایندگان

داود پوراسمعیل

عضو هیئت نمایندگان

مهدی بخشنده

عضو هیئت نمایندگان

سعید یوسف زادگان

عضو هیئت نمایندگان

جعفر اله وردی

عضو هیئت نمایندگان

مصطفی عادلی فر

عضو هیئت نمایندگان

محمدعلی ابوترابیان

عضو هیئت نمایندگان

مهدی جباری

عضو هیئت نمایندگان