اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

اعضای اتاق بازرگانی قزوین

هیئت نمایندگان

علیرضا کشاورز قاسمی

عضو هیئت نمایندگان

سعید یوسف زادگان

عضو هیئت نمایندگان

سید علی حسینی

عضو هیئت نمایندگان

مهدی جباری

عضو هیئت نمایندگان

نیما بصیری طهرانی

عضو هیئت نمایندگان

محمدرضا فاروقی

عضو هیئت نمایندگان

اصغر آهنی ها

عضو هیئت نمایندگان

مجید آهنگریان

عضو هیئت نمایندگان

حسین ساروخانی

عضو هیئت نمایندگان

منوچهر ابوعلی

عضو هیئت نمایندگان

رامین رحیم زاده

دبیر اجرایی