اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

واحد های اتاق بازرگانی قزوین

واحد های اتاق بازرگانی قزوین

دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

جزئیات بیشتر

روابط عمومی

روابط عمومی

جزئیات بیشتر

اموربین الملل

اموربین الملل

جزئیات بیشتر

آموزش

شورای گفت گو

شورای گفت گو

جزئیات بیشتر

تشکل ها

تشکل ها

جزئیات بیشتر

خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی

جزئیات بیشتر

انفورماتیک

انفورماتیک

جزئیات بیشتر

شرکت نمایشگاهی پاتیرا

شرکت نمایشگاهی پاتیرا

جزئیات بیشتر