شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

درباره شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

معرفی شورا

معرفی شورای گفت و گو استان

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1389 بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک نهاد فراقوه ای، بین بخش خصوصی و حاکمیت شکل گرفت. این شورا با هدف تسهیل فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شروع به کار نمود و در ادامه نیز با تصویب مواد 11 و 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 ، به یک نهاد قانونی دائمی در سطح ملی و سطوح استانی تبدیل شد تادر بهبود محیط کسب و کار کشور ایفای نقش نماید. طبق ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شوراهای استانی با ترکیبی متناسب با شو رای گفت و گوی ملی، در مراکز استان ها و به ریاست استاندار به عنوان رئیس شورا , و دبیری رییس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورا از سال 1390 تشکیل شدند و شورای گفت و گوی قزوین نیز در همان سال تشکیل شد .

about-intro-ppd