شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

اعضاء شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان

لیلا گچ پزها

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گو
تاریخ شروع کار
اردیبهشت 1398

شیما السادات مجابی

کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو
تاریخ شروع کار
فروردین 1401