شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان

وظایف دبیرخانه شورای استان

ماده 15 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی :

دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف-تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 3 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای ملی


ب-استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات، درخواست ها و پیشنهادهای فعالان و تشکل های اقتصادی استان


پ-بررسی درخواست ها و پیشنهادهای دریافتی و اولویت بندی جهت طرح در جلسه شورای استان


ت-برگزاری جلسات کارگروه تخصصی (کارشناسی) و یا نشست های مشورتی با استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان در فرایند بررسی موضوعات و نهایی سازی پیشنهادها جهت طرح در شورای استان.


این جلسات با دعوت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند، همچنین، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تشخیص دبیرخانه شورای استان تشکیل می گردد.


ث-ارائه دلایل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی به ایشان در صورت عدم طرح در جلسه شورای استان


ج-تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی در قالب فرم پیوست شماره (1) برای طرح موضوعات در جلسه شورای استان


چ-ارسال موضوعات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بند 3 ماده 14 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم گیری


ح-ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه و گزارش کارشناسی، براي اعضای شورای استان، مدعوین جلسه و دبیرخانه شورای ملی، حداقل پنج روز پيش از برگزاري جلسه


خ-تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای اعضای شورای استان و دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاري جلسه


د-ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استانی و پیگیری اجرای آنها


ذ-ارسال نتایج پيگيري مصوبات و دستاوردهای شورای استان به دبیرخانه شورای ملی


ر-تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورای استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (3) حداکثر دو هفته بعد از پایان هر فصل


ز-طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه


ژ-همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی


س-ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به دبیرخانه شورای ملی


ش-هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط به بهبود محیط کسب و کار از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه، به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری، و نیز استفاده حداکثری از تمامی نهادها و کارگروه های استان جهت تقویت عملکرد شورای استان و بهبود محیط کسب و کار