شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

درباره دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

معرفی دبیرخانه

معرفی دبیرخانه شورای گفت و گوی قزوین

در راستای اجرای موضوع ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، و تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در همان سال دبیرخانه شورای استان، از سال 1390 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تشکیل و آغاز به کار نمودو تاکنون نود جلسه برگزار نموده است .