اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/29 جمعه
ساعات کاری: تعطیل

اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

اعضای اتاق بازرگانی قزوین

# شماره کارت نام و نام خانوادگی نام شرکت حقیقی/ حقوقی شماره تلفن پست الکترونیک
1 10861455213 محمد کشاورزمقدم کشت و صنعت گلستان زيتون البرز شخص حقوقي 01334601000 s.keshaavarz@gmail.com
2 14009145527 سيدرمضان شجاعي کياسري افرا ماکيان ايرانيان شخص حقوقي 02122021379 hamid.nourdanesh1@gmail.com
3 10861415118 فرزاد عباسي غلمان سرائي آذر رزين شخص حقوقي 02122045247 azarresin.co@gmail.com
4 10100982040 مرتضي دريس ملاکه کاشي و سراميک الوند شخص حقوقي 02122046096 info@alvandtileco.com
5 14008042478 خسرو آرزندي جام فرتاک پليمر آينده شخص حقوقي 02122050300 zandi@payapolymer.com
6 10861863416 شاهرخ کاکاوندشاهرخي صنايع پايا پلاستيک پليمر شخص حقوقي 02122050300 nima.dahoul@payapolymer.com
7 10100982040 مرتضي دريس ملاکه کاشي و سراميک الوند شخص حقوقي 02122057811 derismalaekeh@gmail.com
8 10102774240 محمدهادي جانه رحمان گستران شخص حقوقي 02122058772 rahmanherb@gmail.com
9 10861423524 مسعود رزاز صنايع لوله هاي گالوانيزه روي پوشان قزوين شخص حقوقي 02122064840 masoudrazaz@gmail.com
10 10570029766 حميد توسلي تترا پارت آريان شخص حقوقي 02122111110 hamidtavasolicart@gmail.com
11 14009641470 مهدي طباطبائيان بيدگلي دامپروري سرو دام نوين قزوين شخص حقوقي 02122127310 sara.alavi@sarvzar.com
12 10101627248 ولي اله رمضان زاده صنايع غذائي نور قزوين شخص حقوقي 02122127310 vali.ramezanzadeh@noorfoodind.com