اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/01/25 شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

مهدی عبدیان


رئیس
دوره 6
گروه فعالیت:

صنعت

گرایش کاری:

تولید کننده نایلون، نایلکس و شیلنگ

حوزه فعالیت شرکت:

صنعت پلاست آبیار


سوابق اجرایی

سوابق شغلی:
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
• مدیرعامل شرکت صنعت پلاست آبیار
• عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
• رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین
• عضو هیات امناء و مدیر ستاد دیه استان قزوین
• نائب رئیس دور پنجم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
• عضو شورای عالی صادرات
• عضو سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال
• عضو هیئت امنا ستاد صبر کشور
• عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های استان
• رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی کاسپین
• رئیس هیئت ورزش های همگانی استان قزوین
• عضو هیئت مدیره سازمان همیاری
• مشاور اقتصادی استاندار
• رئیس انجمن صنایع همگن محصولات پلیمری استان

سوابق تجاری

افتخارات:
• دو دوره صادر کننده ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر
• دو دوره بزرگ ﺗﺮﯾﻦ صادر کننده ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر
• ﭼﻨﺪ دوره واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر
• ﺳﻪ دوره واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
• واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر
• طرح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل 97
• ﭼﻨﺪ دوره صادرکننده ﻧﻤﻮﻧﻪ استانی
• واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ استاندارد