اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/03/09 چهارشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

مجید آهنگریان


نایب رئیس
دوره 6
گروه فعالیت:

بازرگانی

گرایش کاری:

____

حوزه فعالیت شرکت:

____


سوابق اجرایی

سوابق شغلی وجود ندارد

سوابق تجاری

افتخاراتی وجود ندارد