اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/05 سه شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

علیرضا پازوکی


خزانه دار
دوره 6
گروه فعالیت:

صنعت

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:

شیمی لیاقزوین


سوابق اجرایی

سوابق شغلی وجود ندارد

سوابق تجاری

افتخاراتی وجود ندارد