اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/09/16 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

سعید یوسف زادگان


عضو هیئت نمایندگان
دوره 6
گروه فعالیت:

کشاورزی

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:


مدرک تحصیلی:

سوابق اجرایی و تجاری