اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/03/09 چهارشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

سعید یوسف زادگان


عضو هیئت نمایندگان
دوره 6
گروه فعالیت:

کشاورزی

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:


سوابق اجرایی

سوابق شغلی وجود ندارد

سوابق تجاری

افتخاراتی وجود ندارد