شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد

دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد

دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی

به انضمام فرم ارزیابی و پایش عملکرد شورای استانی

ویرایش سوم - دی 1401

این دستورالعمل به منظور بهبود و ارتقای عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در ارتباط با "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" (ویرایش سوم - مصوب شهریور 1399) ، تهیه شده است .