•  خواندن: 3 دقیقه
 نوع جلسات: جلسات اصلی
 تاریخ برگزاری جلسه: بهمن 1402
 شماره جلسه: 93