•  خواندن: 5 دقیقه
 نوع جلسات: جلسات اصلی
 تاریخ برگزاری جلسه:
 شماره جلسه: 87